Писарница

У судској писарници обављају се административно-технички послови по свим предметима, као и пријем и експедиција поште, а из разлога целисходности поједини послови могу се обављати и у судској јединици. У ове послове спадају и вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, састављање статистичких извештаја и пружање информација странкама. Радом судске јединице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице. 

          Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице Јелена Бешлагић 

Судска писарница се састоји из следећих реферада:

- кривична реферада 

- парнична реферада

- ванпарнична реферада 

- извршна реферада