Судска управа

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу орагнизацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права које им по закону припадају.

Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе уз претходно прибављено мишљење председника Врховног касационог  суда Србије.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, судским пословником, а нарочито:

          - уређивање унутрашњег пословању у суду;

          - позивање и распоређивање судија поротника;

          - послови везани за сталне судске вештаке и тумаче; 

          - разматрање притужби и представки;

          - вођење статистике и израда извештаја;

          - финансијско и материјално пословање суда; 

          - извршење кривичних санкција; 

          - овера исправа намењених употреби у иностранству;

          - поступање по захтевима за изузеће и искључење судија; 

          - поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном пристипу информацијама од јавног значаја,

          - спровођење и праћење прогрма решавања старих предмета; 

          - стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду;

          - доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње организацију и радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи;  

          - послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;  

          - послови управљања судским зградама и непокретностима који се додељује суду на коришћење;

          - послови у вези са наплатом судских такси;

          - други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда. 

 

 Судску управу у Основном суду у Кикинди чине:Председник суда, судија Наташа Иветић соба број 42 II спрат 

Заменик председника суда, судија Душица Вукашиновић соба број 41 II спрат

Секретар суда, Милена Трајковски соба број 24 I спрат

Административно-технички секретар, Јелена Дамјановић 42 II спрат