Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Основни суд у Кикинди, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Сходно чл.3 ст.1 тач.32 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Кикинди за територију Општина Нова Црња, Нови Кнежевац и Чока и за град Кикинда, са судском јединицом у Новом Кнежевцу.

 

Седиште Основног суда у Кикинди налази се у судској згради у Кикинди, у ул. Светозара Милетића бр.1

 

Адреса: Светозара Милетића бр.1 , 23300 Кикинда

 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 0230.422.821; 0230.422.822 

Факс:  0230.423.015

Е-мail: uprava@ki.os.sud.rs


Радно време: 7:30-15:30 часова
Разгледање судских списа: 10:00 -14:00 часова
Пријем писмена: 8:00 -15:30 часова

 

ПИБ: 106398884 

Матични број: 08864357